Thursday, September 19, 2019

Tạo mới 1 danh mục trong Website Drupal

Trong quá trình thiết kế website drupal, có 1 số trường dữ liệu bạn có phép người dùng chọn giá trị thay gì người dùng tự nhập giá trị tùy ...

Monday, September 2, 2019

Hướng dẫn hiện nút lệnh Install new theme trong website drupal

Trong lần đầu cài đặt website drupal, nếu bạn vào để cài đặt Theme hoặc Module mới thì sẽ không thấy nút lệnh Install new theme hoặc Install...

Hướng dẫn thay đổi theme cho website drupal

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách thay đổi theme (giao diện) cho một website drupal 8. Như đã nói ở bài trước, khi cài đặt drupal lần đầu tiê...

Sunday, September 1, 2019

Các thành phần chính trên giao diên website drupal

Sau khi cài đặt được website drupal và đăng nhạp với tài khoản quản trị, chúng ta sẽ có được giao diện như trên. Trước tiên ta thử tìm hi...

Thursday, August 29, 2019