Saturday, May 1, 2021

Một số dự án tiền điện tử tiềm năng mà bạn có thể thử

Bài viết này không kêu gọi hoặc khuyến khích mọi người tham gia, chỉ mang tích chất đánh giá, những ai cảm thấy có hứng thú thì có thể thử c...

Hướng dẫn tạo Ví Pi

Tất cả các đồng tiền điện tử khi được phát hành thì đều được chứa trong một Ví điện tử, Ví điện tử của người dùng chỉ được truy cập bởi chín...

Saturday, April 3, 2021

Trượt ListView về cuối danh sách khi thêm một item mới

  import 'package:flutter/foundation.dart' ; import 'package:flutter/material.dart' ; import 'package:flutter/schedul...

Thursday, February 18, 2021

Sử dụng GridView để hiển thị danh sách trong Flutter

Mục đích cho bài thực hành này là sử dụng GridView để hiển thị danh sách các loại món ăn trong một thực đơn. Bước 1: Tạo một đối tượng Categ...

Monday, February 8, 2021

Sử dụng ListView để hiện các danh sách trong một biết kiểu List

 Nội dung chính của bài này là khi chúng ta có một mãng chứa các phần tử được thêm vào trước đó, công việc còn lại là hiển thị nó lên giao d...

Thursday, February 4, 2021

Sử dụng ListTile để hiện danh sách ngắn gọn trong Flutter

Ý tưởng thực hành của bài này là khi người dùng nhập vào một số giá trị ở TextField, Tap vào nút lệnh thì các thông tin trên TextField sẽ đư...

Wednesday, February 3, 2021

Sử dụng nút lệnh FlatButton và hiện thông báo bằng SnackBar trong Flutter

Bài này thực hành việc khi bấm vào nút lệnh thì sẽ hiện lên thông tin của các giá trị trong TextField và hiển thị dưới dạng thông báo 2 giây...