Showing posts with label Slide. Show all posts
Showing posts with label Slide. Show all posts

Saturday, October 13, 2018

Hướng dẫn sửa lổi Topo cho lô rừng bằng cách tạo lô mới và khôi phục lại lịch sử dòng lịch sử lô gốc.

Trong bản FRMS 3.0.6 có một chức năng khác phiên bản trước ( 1.4, 2.0) là khi tạo mới lô rừng, nếu lô đó trùng tên với lô trước đó thì dòng...

Thursday, October 11, 2018

Hướng dẫn xuất dữ liệu diễn biến rừng thành Shapefile và mở trong Mapinfo

Nhiều anh chị sau khi xuất xuất dữ liệu ra Shapefile bằng FRMS checker OK những sau đó dùng Qgis chuyển sang Tab rồi mở trên Mapinfi lại khô...

Tuesday, October 9, 2018

Hướng dẫn tạo lô mới từ lớp 3 loại rừng (Mapinfo) và cập nhật diễn biến

Mục tiêu của video là hướng dẫn mọi người biết cách sử dụng chức năng COPY và PASTE trong QGIS để copy không gian của 1 lô rừng từ lớp 3 loạ...

Sunday, September 30, 2018

Hướng dẫn chồng lớp Mapinfo và thực hiện cập nhật thay đổi 3 loại rừng

Hướng dẫn chồng lớp Mapinfo và thực hiện cập nhật thay đổi 3 loại rừng Bài viết này có video. Tình huống trong bài viết này là Tỉnh các a...

Wednesday, August 15, 2018

Bảng tham chiếu các trường thuộc tính trong bảng dữ liệu lô rừng

Có rất nhiều anh chị khi dùng phần mềm theo dõi diễn biến rừng FRMS đều có thắc mắc là các trường dữ liệu của lô rừng được đặt bằng Tiếng An...