Showing posts with label Báo cáo. Show all posts
Showing posts with label Báo cáo. Show all posts

Saturday, November 3, 2018

Lệnh SQL lấy số liệu Biểu 3 - Tổng hợp độ che phủ - báo cáo chuẩn cấp Huyện

Tiếp theo Serial xuất số liệu báo cáo bằng lệnh SQL sẽ là biểu rất được mọi người quan tâm.  BIỂU 3 - TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ Biểu này có 3 g...

Monday, September 3, 2018

Báo cáo theo thông tư 26 trong phần mềm FRMS

Đầu tháng 9/2018, Dự án Formis II đã cập nhật hệ thống báo cáo mới theo thông tư 26 trên phiên bản phần mềm 3.0.6. Mọi người có thể sử dụng ...