Showing posts with label Website. Show all posts
Showing posts with label Website. Show all posts

Thursday, September 26, 2019

Cài đặt Module cho website drupal - Để website trở nên mạnh mẽ

Modules trong Drupal là các chức năng được các nhà phát triển xây dựng sẵn, người dùng chỉ việc chọn các Modules phù hợp với website của mì...

Monday, September 23, 2019

5 lý do nên sử dụng Drupal so với WordPress

Nó có ý nghĩa tại sao chúng thường được gộp lại với nhau. Cả hai đều miễn phí sử dụng, có một thư viện các plugin và mô-đun rộng để thêm ch...

Saturday, September 21, 2019

Hướng dẫn tạo một kiểu nội dung mới trong Website drupal 8

Mặc định khi tạo website, Drupal tự động tạo ra 1 cấu trúc tin bài gồm các trường tiêu đề tin, nội dung tin, thẻ, hình ảnh đại diện tin. Với...

Thursday, September 19, 2019

Tạo mới 1 danh mục trong Website Drupal

Trong quá trình thiết kế website drupal, có 1 số trường dữ liệu bạn có phép người dùng chọn giá trị thay gì người dùng tự nhập giá trị tùy ...

Monday, September 2, 2019

Hướng dẫn hiện nút lệnh Install new theme trong website drupal

Trong lần đầu cài đặt website drupal, nếu bạn vào để cài đặt Theme hoặc Module mới thì sẽ không thấy nút lệnh Install new theme hoặc Install...

Hướng dẫn thay đổi theme cho website drupal

Bài này mình sẽ hướng dẫn cách thay đổi theme (giao diện) cho một website drupal 8. Như đã nói ở bài trước, khi cài đặt drupal lần đầu tiê...