Thursday, February 18, 2021

Sử dụng GridView để hiển thị danh sách trong Flutter

Mục đích cho bài thực hành này là sử dụng GridView để hiển thị danh sách các loại món ăn trong một thực đơn. Bước 1: Tạo một đối tượng Categ...

Monday, February 8, 2021

Sử dụng ListView để hiện các danh sách trong một biết kiểu List

 Nội dung chính của bài này là khi chúng ta có một mãng chứa các phần tử được thêm vào trước đó, công việc còn lại là hiển thị nó lên giao d...

Thursday, February 4, 2021

Sử dụng ListTile để hiện danh sách ngắn gọn trong Flutter

Ý tưởng thực hành của bài này là khi người dùng nhập vào một số giá trị ở TextField, Tap vào nút lệnh thì các thông tin trên TextField sẽ đư...

Wednesday, February 3, 2021

Sử dụng nút lệnh FlatButton và hiện thông báo bằng SnackBar trong Flutter

Bài này thực hành việc khi bấm vào nút lệnh thì sẽ hiện lên thông tin của các giá trị trong TextField và hiển thị dưới dạng thông báo 2 giây...