Showing posts with label Vb.net. Show all posts
Showing posts with label Vb.net. Show all posts

Monday, September 24, 2018

Tạo bộ cài đặt cho dự án trong VB.Net

Sau khi code xong một dự án trong Visual Studio, tao muốn triển khai về người dùng thì phải làm 1 bộ cài đặt, đóng gói tất cả mọi thứ vào tr...

Tuesday, September 18, 2018

Sử dụng VB.net để kết nối và khai thác dữ liệu phần mềm FRMS

Hướng dẫn sử dung VB.net để kết nối và hiển thị thông tin trên Form Đầu tiên tải các file cần thiết cho lần thực hành này: http://bit.l...