Showing posts with label Mapinfo. Show all posts
Showing posts with label Mapinfo. Show all posts

Tuesday, November 6, 2018

Khắc phục tình trạng lỗi font khi xuất dữ liệu từ FRMS Data Checker V4 sang Shape file để mở trên MapInfo

Lớp lô rừng sau khi được xuất từ FRMS Data Checker V4 sang định dạng shapefile hoặc từ QGis sang shapefile, sau đó từ shapefile chuyển san...

Thursday, October 11, 2018

Hướng dẫn xuất dữ liệu diễn biến rừng thành Shapefile và mở trong Mapinfo

Nhiều anh chị sau khi xuất xuất dữ liệu ra Shapefile bằng FRMS checker OK những sau đó dùng Qgis chuyển sang Tab rồi mở trên Mapinfi lại khô...

Saturday, August 25, 2018

Hướng dẫn sử dụng công cụ tích hợp (AddStyle) trên phần mềm Mapinfo để đổ màu tự động cho lớp lô rừng theo quy định, phục vụ biên tập bản đồ hiện trạng rừng

Bản đồ sau khi chuyển từ   Phần mềm   QGIS sang định dạng MapInfo-kiểu tab chỉ thể hiện ranh giới lô rừng, không hiển thị màu hiện trạng r...