Tuesday, June 27, 2023

Hướng dẫn tạo mới dự án trên QGIS và đồng bộ lên Qfield

  Video này sẽ hướng dẫn mọi người tạo 1 dự án trên QGIS, đưa các lớp vector vào và đồng bộ lên QfieldCloud để có thể sử dụng điện thoại thu...

Saturday, June 24, 2023

So sánh mã nhóm chủ rừng giữa thông tư 26 và 33

Bài viết này chủ yếu là để lưu lại mã chủ rừng của dữ liệu FRMS nhằm mục đích filter dữ liệu khi cần thiết. Trong FRMS 3.0 chủ rừng quản lý ...

Wednesday, June 21, 2023

Hướng dẫn thêm toạ độ XY vào bảng dữ liệu thuộc tính trong QGIS

  Vídeo này sẽ hướng dẫn cách thêm toạ độ XY vào bảng thuộc tính của một lớp điểm (point) với các hệ toạ độ khác nhau bằng công cụ Add X/Y f...

Monday, June 19, 2023

Hướng dẫn thêm hệ tọa độ VN2000 hội nhập của các tỉnh vào QGIS 3.0

Bước 1: Kéo về dưới, tìm đến Tỉnh mà bạn muốn thêm hệ toạ độ vào QGIS 3.0 Bước 2: Mở QGIS 3.0, Vào menu Settings chọn Custom Projections Bướ...