Showing posts with label biên tập bản đồ. Show all posts
Showing posts with label biên tập bản đồ. Show all posts

Saturday, August 25, 2018

Hướng dẫn sử dụng công cụ tích hợp (AddStyle) trên phần mềm Mapinfo để đổ màu tự động cho lớp lô rừng theo quy định, phục vụ biên tập bản đồ hiện trạng rừng

Bản đồ sau khi chuyển từ   Phần mềm   QGIS sang định dạng MapInfo-kiểu tab chỉ thể hiện ranh giới lô rừng, không hiển thị màu hiện trạng r...