Tuesday, September 25, 2018

Một số cách để kiểm tra tính hợp lệ của chủ rừng trong FRMS

Khi chúng ta in báo cáo phát hiện thấy biểu 2A lệch so với biếu 1A, mà chúng ta nghi ngờ là do giá trị chủ rừng trong bảng thông tin lô rừng không hợp lệ, ta có thể tiến hành kiểm tra như sau:

Cách 1: Bằng phần mềm FRSM trên Qgis

Chọn xã cần kiểm tra

Mở bảng thuộc tính lô rừng

Tìm đến trường actor_id trong bảng thuộc tính lô rừng để kiểm tra mã chủ rừng
Bấm vào cột actor_id để sắp xếp tăng/giảm dần theo mã chủ rừng

Những dòng có mã chủ rừng = 0 hoặc mã chủ rừng mà không có tên chủ rừng phía sau mã là những lô rừng bị lổi về chủ rừng.

Cách 2: Dùng lệnh SQL để tìm trực tiếp trong cơ sở dữ liệu Postgres

Đối với cách này thì yêu cầu người dùng phải có kỹ năng sử dụng Pgadmin3 và lệnh select (bấm vào các liên kết để đọc các bài hướng dẫn về PGadmin3cách sử dụng lệnh Select)

Gõ vào (hoặc copy) lệnh select vào PGadmin3, thực thi và xem kết quả hiện ở danh sách bên dưới

select actor_id, *
from plot
where (actor_id = 0 or actor_id is null or actor_id not in(select actor_id from FOREST_ACTOR where commune_code=25132)) and commune_code=25132

Giá trị 25132 là mã xã mà chúng ta muốn tìm kiếm, chúng ta có thể đổi giá trị này để tìm kiếm các xã khác.

Ở đây chúng ta thấy trong danh sách lọc ra có 2 trường hợp.
- Thứ 1 là thiếu mã chủ rừng: Trường actor_id bị trống
- Thứ 2 là có mã chủ rừng trong mã lô nhưng mã chủ rừng này không tồn tại trong dữ liệu chủ rừng của hệ thống (Trường hợp này là bị lổi dữ liệu)

Sau khi tìm được các lô rừng có mã chủ rừng không hợp lệ, chúng ta tiến hành cập nhật lại thông tin chủ rừng cho lô rừng với tiểu khu, khoảnh, lô tương ứng với các cột compt_code, sub_compt_code, plot_code trong danh sách kết quả.

 Tag: sai ma chu rung
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment