Monday, June 19, 2023

Hướng dẫn thêm hệ tọa độ VN2000 hội nhập của các tỉnh vào QGIS 3.0

Bước 1: Kéo về dưới, tìm đến Tỉnh mà bạn muốn thêm hệ toạ độ vào QGIS 3.0

Bước 2: Mở QGIS 3.0, Vào menu Settings chọn Custom Projections
Bước 3: Bấm thêm mới (+) hệ tọa độ.

Nhập tên và tham số của hệ tọa độ bạn muốn tạo vào form.
- Mục Name: Nhập vào tên đặt cho hệ toạ độ tự tạo. 
- Mục Format: Chọn Proj String (Legacy - not recommended), sau đó copy chuỗi hệ toạ độ tương ứng vào ô Parameters.

Sau khi copy xong, chuyển lại giá trị của Format từ Proj String sang WKT (Recommended)
Giá trị của mục Parameters sẽ được tự động nhảy theo. Bấm OK để kết thúc.

Đối với giá trị của trường tham số thì các bạn có thể xem ở danh sách bên dưới, tìm đến tỉnh của mình, copy bỏ vào là được.

1.    VN2000_DakLak/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

2. VN2000_LamDong/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=107.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

3. VN2000_GiaLai/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

4. VN2000_KonTum/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=107.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

5. VN2000_DakNong/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

6. VN2000_HaTinh/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

7. VN2000_LongAn/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

8. VN2000_TienGiang/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

9. VN2000_BenTre/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

10. VN2000_TraVinh/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

11. VN2000_SocTrang/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

12. VN2000_BacLieu/WGS84


+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

13. VN2000_CaMau/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=104.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

14. VN2000_KienGiang/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=104.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

15. VN2000_BacKan/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=106.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

16. VN2000_Hanoi/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.0 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

17. VN2000_BacGiang/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=107.0 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

18. VN2000_ThanhHoa/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.0 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

19. VN2000_NinhBinh/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.0 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

20. VN2000_HoaBinh/WGS8

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=106.0 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

21. VN2000_CaoBang/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

22. VN2000_DienBien/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=103.0 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

23. VN2000_HaGiang/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

24. VN2000_LaoCai/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=104.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

25. VN2000_LaiChau/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=103 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

26. VN2000_NgheAn/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=104.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

27. VN2000_NamDinh/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

28. VN2000_PhuTho/WGS84


+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=104.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

29. VN2000_QuangNinh/WGS84


+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=107.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

30. VN2000_SonLa/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=104.0 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

31. VN2000_ThaiNguyen/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=106.50 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

32. VN2000_TuyenQuang/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=106.0 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

33. VN2000_VinhPhuc/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.0 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

34. VN2000_YenBai/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=104.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

35. VN2000_LangSon/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=107.25 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

36. VN2000_BinhThuan/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108.50 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

37. VN2000_HaiDuong/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.50 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

38. VN2000_HaNam/WGS84


+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.0 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

39. VN2000_HaiPhong/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

40. VN2000_ThaiBinh/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.5 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

41. VN2000_AnGiang/WGS84


+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=104.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

42. VN2000_BacNinh/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.50 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

43. VN2000_BRVT/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=107.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

44. VN2000_BinhDinh/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108.25 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

45. VN2000_BinhDuong/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

46. VN2000_BinhPhuoc/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=106.25 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

47. VN2000_DongNai/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=107.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

48. VN2000_DongThap/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.00 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

49. VN2000_HauGiang/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.00 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

50. VN2000_HCM/WGS84


+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

51. VN2000_KhanhHoa/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108.25 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

52. VN2000_NinhThuan/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108.25 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

53. VN2000_PhuYen/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108.50 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

54. VN2000_QuangBinh/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=106.00 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

55. VN2000_QuangTri/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=106.25 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

56. VN2000_QuangNam/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=107.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

57. VN2000_QuangNgai/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108.00 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

58. VN2000_TayNinh/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.50 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

59. VN2000_TTH/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=107.00 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs

60. VN2000_DaNang/WGS84

+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=107.75 +k=0.9999 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=WGS84 +towgs84=-192.873,-39.382,-111.202,-0.00205,-0.0005,0.00335,0.0188 +units=m +no_defs
OK, vậy là có hệ tọa độ trong phần mềm Qgis để chúng ta sử dụng rồi đấy.

Video hướng dẫn


Tag: hetoado, he toa do
Nếu thấy hữu ích hảy chia sẻ bài viết này trên:  

0 nhận xét:

Post a Comment