Showing posts with label PostgreSQL. Show all posts
Showing posts with label PostgreSQL. Show all posts

Saturday, August 25, 2018

Sử dụng lệnh Select để kết nối giữa bảng PLOT (Lô rừng) và bảng FOREST_TYPE (Loại đất loại rừng)

Tiếp theo chuỗi các bài kết nối giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu phần mềm FRMS, hôm nay mình sẽ hướng dẫn lệnh để kết nối để lấy dữ liệu gi...

Friday, August 24, 2018

Sử dụng lệnh Select để kết nối giữa bảng PLOT (Lô rừng) và bảng FOREST_ACTOR (Chủ rừng)

Bài trước mình đã hướng dẫn mọi người cách kết nối giữa bảng PLOT (lô rừng) và bảng COMMUNE (xã) để lấy các trường thông tin từ 2 bảng này, ...

Thursday, August 23, 2018

Sử dụng lệnh Select để kết nối giữa bảng PLOT (Lô rừng) và bảng COMMUNE (Xã)

Sau khi chúng ta đọc bài  Kết nối dữ liệu giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu - Lý thuyết  mọi người đã có những khái niệm cơ bản về  mô hình ...

Kết nối dữ liệu giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu - Lý thuyết

Chúng ta đã biết dùng lệnh select để truy vấn dữ liệu từ bảng thông tin lô rừng PLOT, tuy nhiên trong thực tế chúng ta lại cần nhiều thông t...

Tuesday, August 21, 2018

Hướng dẫn sử dụng lệnh select để lọc thông tin trong bảng thông tin lô rừng

Sau khi đã tìm hiểu qua cấu trúc câu lệnh SQL select với một số ví dụ đơn giản, giờ chúng ta sẽ thử một vài câu lệnh để thao tác với bảng dữ...

Sunday, August 19, 2018

Hướng dẫn sử dụng từ khóa AS trong câu lệnh SQL

Trên thực tế, khi sử dụng câu lệnh SQL, người dùng muốn tên cột dữ liệu kết quả không giống với trường dữ liệu trong bảng. Việc này có thể g...

Friday, August 17, 2018

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh Select để lọc dữ liệu

Nếu ai đã một lần học về cơ sở dữ liệu thì chắc chắn sẽ biết đến lệnh lọc Select để truy vấn dữ liệu từ CSDL. Từ Visual Fox, Access, SQL ser...

Thursday, August 16, 2018

Sử dụng pgAdmin3 để truy cập cơ sở dữ liệu Postgres và lọc dữ liệu

Tôi nhận được nhiều câu hỏi về việc làm thế nào để lọc ra được danh sách các lô rừng theo yêu cầu của mình để phục vụ cho công tác báo cáo h...