Showing posts with label PostgreSQL. Show all posts
Showing posts with label PostgreSQL. Show all posts

Saturday, November 10, 2018

Mã lệnh xuất số liệu theo nhóm chủ rừng - cấp huyện, tỉnh

Hôm trước thống kê số liệu rừng theo các nhóm chủ rừng ở từng xã, giờ là lệnh thống kê theo từng huyện hoặc tỉnh nhé. Tải script  ...

Tuesday, November 6, 2018

Khi Lãnh đạo cần báo cáo về chủ rừng và cái kết .... đắng

Trước tiên phải nói rằng không có hệ thống phần mềm nào có thể đáp ứng đủ yêu cầu về báo cáo của người dùng, chỉ có 1 số hữu hạn báo cáo đượ...

Sunday, November 4, 2018

Lệnh SQL lấy số liệu Biểu 3 - Tổng hợp độ che phủ - báo cáo chuẩn cấp Xã, cấpTỉnh

2 SQL Script tiếp theo sẽ lấy số liệu của biểu 3 ở cấp xã và cấp Tỉnh Mọi người chú ý một số chổ cần sửa trong Script để lấy dữ liệu của đơ...

Saturday, November 3, 2018

Lệnh SQL lấy số liệu Biểu 3 - Tổng hợp độ che phủ - báo cáo chuẩn cấp Huyện

Tiếp theo Serial xuất số liệu báo cáo bằng lệnh SQL sẽ là biểu rất được mọi người quan tâm.  BIỂU 3 - TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ Biểu này có 3 g...

Friday, November 2, 2018

Biếu 6 cấp xã, cấp tỉnh bằng SQL command

Post tiếp lên 2 lệnh xuất biểu số 6 báo cáo chuẩn bằng lệnh SQL ra số liệu cấp xã và cấp tỉnh cho anh em. Phương pháp thực hiện giống như ...